- احکام تیمم (آیت الله سید علی سیستانی)

احکام تیمم (آیت الله سید علی سیستانی).

27 خرداد 1397, 15:35

مسأله 710 :

اگـر مختصرى هم از پيشانى يا پشت دستها را مسح نکند تيمم باطل است , چه عمدا مسح نکند , يا مسأله را نداند , يا فراموش کرده باشد , ولى دقت زياد هم لازم نيست , و همين قدر که بگويند تمام پيشانى و پشت دستها مسح شده کافى است .

مسأله 711 :

اگر يقين نکند که تمام پشت دست را مسح کرده , بايد براى اين که يقين کند مقدارى بالاتر از مچ را هم مسح نمايد , ولى مسح بين انگشتان لازم نيست .

مسأله 712 :

پيشانى و پشت دستها را بنابر احتياط بايد از بالا به پايين مسح نمايد و کارهاى آن را بايد پشت سر هم بجا آورد , و اگر بين آنها به قدرى فاصله دهد , که نگويند تيمم مى کند باطل است .

مسأله 713 :

در موقع نيت لازم نيست معين کند که تيمم او بدل از غسل است يا بدل از وضو ولى در مواردى که بايد دو تيمم انجام دهد لازم است به طورى هر يک از آنها را معين کند و چنانچه يک تيمم بر او واجب باشد و قصد نمايد که وظيفه فعلى خود را انجام دهد اگر چه در تشخيص اشتباه کند تيممش صحيح است .

مسأله 714 :

در تيمم بنابر احتياط استحبابى بايد پيشانى و کف دستها و پشت دستها در صورت تمکن پاک باشد.

مسأله 715 :

انـسـان بـايد هنگام مسح کشيدن بر دستها انگشتر را از دست بيرون آورد و اگر در پيشانى يا پشت دستها يا در کف دستها مانعى باشد , مثلا چيزى به آنها چسبيده باشد بايد برطرف نمايد.

مسأله 716 :

اگـر پـيشانى يا پشت دستها زخم است , و پارچه يا چيز ديگرى را که بر آن بسته نمى تواند باز کند , بايد دست را روى آن بکشد , و نيز اگر کف دست زخم باشد و پارچه يا چيز ديگرى را که بر آن بسته نتواند بـاز کـند بايد دست را با همان پارچه به چيزى که تيمم به آن صحيح است بزند و به پيشانى و پشت دستها بکشد.

مسأله 717 :

اگر پيشانى و پشت دستها مو داشته باشد اشکال ندارد ولى اگر موى سر , روى پيشانى آمده باشد , بايد آن را عقب بزند.

مسأله 718 :

اگر احتمال دهد که در پيشانى و کف دستها يا پشت دستها مانعى هست , چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد , بايد جستجو نمايد تا يقين يا اطمينان کند که مانعى نيست .

مسأله 719 :

اگر وظيفه او تيمم است و نمى تواند به تنهايى تيمم کند بايد از ديگرى کمک بگيرد تا دستهاى او را بر چيزى که تيمم با او صحيح است بزند و سپس آنها را بر پيشانى و دستهاى او بگذارد تا خود او در صورت امـکان کف دو دست را بر پيشانى و بر پشت دستها بکشد و اگر اين ممکن نبود بايد نايب او را با دست خود او تـيـمم دهد , و اگر ممکن نباشد بايد نايب دست خود را به چيزى که تيمم به آن صحيح است بزند و به پيشانى و پشت دستهاى او بکشد , و در اين دو صورت بنابر احتياط لازم بايد هر دو نيت تيمم را نمايند ولى در صورت اول نيت خود مکلف کافى است .

مسأله 720 :

اگـر در بين تيمم شک کند که قسمتى از آن را فراموش کرده يا نه , چنانچه از محل آن گذشته به شک خود اعتنا نکند , و اگر نگذشته بايد آن قسمت را بجا آورد.

مسأله 721 :

اگر بعد از مسح دست چپ شک کند که درست تيمم کرده يا نه تيمم او صحيح است و چنانچه شک او در مسح دست چپ باشد لازم است او را مسح کند مگر آن که عرفا از تيمم فارغ شده باشد مثل اين که در عملى که مشروط به طهارت است داخل شده و يا موالات فوت شده باشد.

مسأله 722 :

کـسـى کـه وظـيفه اش تيمم است چنانچه از برطرف شدن عذرش در تمام وقت نماز مايوس باشد مـى تـوانـد تـيـمـم کند و اگر براى کار واجب ديگر يا مستحبى تيمم کند و تا وقت نماز عذر او باقى باشد مى تواند با همان تيمم نماز بخواند.

مسأله 723 :

کـسـى که وظيفه اش تيمم است , اگر بداند تا آخر وقت عذر او باقى مى ماند يا از برطرف شدن آن مـايـوس بـاشـد , در وسعت وقت مى تواند با تيمم نماز بخواند , ولى اگر بداند تا آخر وقت عذر او برطرف مـى شـود , بـايـد صبر کند و با وضو يا غسل نماز بخواند , بلکه اگر از برطرف شدن آن تا آخر وقت مايوس نباشد نمى تواند تا وقتى که مايوس نشده تيمم کند و نماز بخواند.

مسأله 724 :

کـسى که نمى تواند وضو بگيرد يا غسل کند اگر يقين کند که عذرش برطرف نمى شود يا مايوس از بـرطـرف شـدنـش باشد مى تواند نمازهاى قضاى خود را با تيمم بخواند ولى اگر بعدا عذرش برطرف شد احـتـيـاط مستحب آن است دوباره آنها را با وضو يا غسل بجا آورد , و اگر مايوس از برطرف شدن عذرش نباشد بنابر احتياط لازم نمى تواند براى نمازهاى قضا تيمم کند.

مسأله 725 :

کـسـى کـه نمى تواند وضو بگيرد يا غسل کند , جايز است نمازهاى مستحبى را مثل نافله هاى شبانه روز که وقت معين دارد با تيمم بخواند , ولى اگر مايوس نباشد که تا آخر وقت آنها عذر او برطرف مى شود احتياط لازم آن است که آنها را در اول وقتشان بجا نياورد.

مسأله 726 :

کـسى که احتياطا غسل جبيره اى و تيمم نمايد , اگر بعد از غسل و تيمم نماز بخواند , و بعد از نماز حـدث اصـغرى از او سر بزند مثلا بول کند براى نمازهاى بعد بايد وضو بگيرد و چنانچه حدث پيش از نماز باشد براى آن نماز نيز بايد وضو بگيرد.

مسأله 727 :

اگـر بـه واسـطـه نـداشتن آب يا عذر ديگرى تيمم کند , بعد از برطرف شدن عذر , تيمم او باطل مى شود.

مسأله 728 :

چـيـزهايى که وضو را باطل مى کند , تيمم بدل از وضو را هم باطل مى کند , و چيزهايى که غسل را باطل مى نمايد , تيمم بدل از غسل را هم باطل مى نمايد.

مسأله 729 :

کـسـى کـه نـمى تواند غسل کند , اگر چند غسل بر او واجب باشد , جايز است يک تيمم بدل از آنها بنمايد و احتياط مستحب آن است که بدل هر يک از آنها يک تيمم نمايد.

مسأله 730 :

کـسى که نمى تواند غسل کند , اگر بخواهد عملى را که براى آن غسل واجب است انجام دهد , بايد بـدل از غسل تيمم نمايد و کسى که نمى تواند وضو بگيرد , و بخواهد عملى را که براى آن وضو واجب است انجام دهد , بايد بدل از وضو تيمم نمايد.

مسأله 731 :

اگـر بـدل از غـسل جنابت تيمم کند , لازم نيست براى نماز وضو بگيرد , ولى اگر بدل از غسلهاى ديـگـر تـيمم کند , احتياط مستحب آن است که وضو هم بگيرد , واگر نتواند وضو بگيرد تيمم ديگرى هم بدل از وضو بنمايد.

مسأله 732 :

اگـر بدل از غسل جنابت تيمم کند و بعد کارى که وضو را باطل مى کند براى او پيش آيد , چنانچه بـراى نـمازهاى بعد نتواند غسل کند , بايد وضو بگيرد و احتياط مستحب آن است که تيمم نيز بکند و اگر نـمـى تـوانـد وضو بگيرد بايد بدل او تيمم کند و احتياط مستحب آن است که تيمم را به قصد ما في الذمة انجام دهد.

مسأله 733 :

کسى که بايد براى انجام عملى مثلا براى خواندن نماز بدل از وضو و بدل از غسل تيمم کند اگر در تـيـمم اول نيت بدل از وضو يا نيت بدل از غسل نمايد , و تيمم دوم را به قصد اين که وظيفه خود را انجام داده باشد بجا آورد , کفايت مى کند.

مسأله 734 :

کـسى که وظيفه اش تيمم است اگر براى کارى تيمم کند تا تيمم و عذر او باقى است , کارهايى را که بايد با وضو يا غسل انجام داد , مى تواند بجا آورد.

ولـى اگـر عذرش تنگى وقت بوده , يا با داشتن آب براى نماز ميت يا خوابيدن تيمم کرده فقط کارهايى را که براى آن تيمم نموده مى تواند انجام دهد.

مسأله 735 :

در چند مورد بهتر است نمازهايى را که انسان با تيمم خوانده قضا نمايد , اول آن که از استعمال آب ترس داشته و عمدا خود را جنب کرده و با تيمم نماز خوانده است .

دوم آن کـه مـى دانـسـتـه يا گمان داشته که آب پيدا نمى کند , و عمدا خود را جنب کرده و با تيمم نماز خوانده است .

سـوم آن کـه تا آخر وقت , عمدا در جستجوى آب نرود و با تيمم نماز بخواند و بعد بفهمد که اگر جستجو مى کرد پيدا مى شد.

چهارم آن که عمدا نماز را تاخير انداخته و در آخر وقت با تيمم نماز خوانده است .

پنجم آن که مى دانسته يا گمان داشته که آب پيدا نمى شود وآب را که داشته ريخته و با تيمم نماز خوانده است .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 • احکام تیمم‌‌

نظر سایر مراجع

احکام تیمم (امام خمینی (ره)), احکام تیمم (آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره)), احکام تیمم (آیت الله سید علی خامنه ای), احکام تیمم (آیت الله سید علی محمد دستغیب), احکام تیمم (آیت الله سید محمد صادق روحانی), احکام تیمم (آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی), احکام تیمم (آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی), احکام تیمم (آیت الله سید محمد علوی گرگانی), احکام تیمم (آیت الله محمد فاضل لنکرانی (ره)), احکام تیمم (آیت الله ناصر مکارم شیرازی), احکام تیمم (آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی), احکام تیمم (آیت الله حسین نوری همدانی), احکام تیمم (آیت الله حسین وحید خراسانی), احکام تیمم (آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خویی (ره)), احکام تیمم (آیت الله سید موسی شبیری زنجانی), جدیدترین ها در این موضوع, استفتائات نذر, پر بازدیدترین ها, چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است (آیت الله سید علی سیستانی), چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است (آیت الله ناصر مکارم شیرازی), دستور تیمم بدل از وضو یا غسل (آیت الله سید علی سیستانی), دستور تیمم بدل از وضو یا غسل (آیت الله سید موسی شبیری زنجانی).

  

BinBaz Logo

 • مجموع الفتاوى

طريقة التيمم الصحيحة

تيمم سيستاني

س: أرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا طريقة التيمم الصحيحة.

 • هذا السؤال تابع لمحاضرة سماحته بعنوان: (وجوب عبادة الله وتقواه) ألقيت بمستشفى الملك فيصل بالطائف في محرم عام 1410هـ. ونشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء السادس ص 18، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 189). 

الإبلاغ عن خطأ

حكم من تيمم ثم وجد الماء قبل انتهاء وقت الصلاة التيمم

التيمم للصلاة مع توافر الماء منكر عظيم التيمم

بيان كيفية التيمم التيمم

banner

 • قضاء الحاجة
 • فروض الوضوء وصفته
 • نواقض الوضوء
 • ما يشرع له الوضوء
 • المسح على الخفين
 • النجاسات وإزالتها
 • الحيض والنفاس
 • حكم الصلاة وأهميتها
 • الركوع والسجود
 • الطهارة لصحة الصلاة
 • ستر العورة للمصلي
 • استقبال القبلة
 • القيام في الصلاة
 • التكبير والاستفتاح
 • سجود التلاوة والشكر
 • الأذان والإقامة
 • التشهد والتسليم
 • مكروهات الصلاة
 • مبطلات الصلاة
 • قضاء الفوائت
 • القراءة في الصلاة
 • صلاة التطوع
 • صلاة الاستسقاء
 • المساجد ومواضع السجود
 • صلاة المريض
 • أحكام الجمع
 • صلاة الجمعة
 • صلاة العيدين
 • صلاة الخسوف
 • أوقات النهي
 • صلاة الجماعة
 • مسائل متفرقة في الصلاة
 • الطمأنينة والخشوع
 • سترة المصلي
 • النية في الصلاة
 • القنوت في الصلاة
 • اللفظ والحركة في الصلاة
 • الوتر وقيام الليل
 • غسل الميت وتجهيزه
 • الصلاة على الميت
 • حمل الميت ودفنه
 • زيارة القبور
 • إهداء القرب للميت
 • حرمة الأموات
 • أحكام التعزية
 • مسائل متفرقة في الجنائز
 • الاحتضار وتلقين الميت
 • أحكام المقابر
 • النياحة على الميت
 • وجوب الزكاة وأهميتها
 • زكاة بهيمة الأنعام
 • زكاة الحبوب والثمار
 • زكاة النقدين
 • زكاة عروض التجارة
 • إخراج الزكاة وأهلها
 • صدقة التطوع
 • مسائل متفرقة في الزكاة
 • فضائل رمضان
 • ما لا يفسد الصيام
 • رؤيا الهلال
 • من يجب عليه الصوم
 • الأعذار المبيحة للفطر
 • النية في الصيام
 • مفسدات الصيام
 • الجماع في نهار رمضان
 • مستحبات الصيام
 • قضاء الصيام
 • صيام التطوع
 • الاعتكاف وليلة القدر
 • مسائل متفرقة في الصيام
 • فضائل الحج والعمرة
 • حكم الحج والعمرة
 • محظورات الإحرام
 • الفدية وجزاء الصيد
 • النيابة في الحج
 • المبيت بمنى
 • الوقوف بعرفة
 • المبيت بمزدلفة
 • الطواف بالبيت
 • الهدي والأضاحي
 • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
 • الجهاد والسير
 • الربا والصرف
 • السبق والمسابقات
 • السلف والقرض
 • الإفلاس والحجر
 • الضمان والكفالة
 • المساقاة والمزارعة
 • إحياء الموات
 • الهبة والعطية
 • اللقطة واللقيط
 • الكسب المحرم
 • حكم الزواج وأهميته
 • شروط وأركان الزواج
 • الخِطْبَة والاختيار
 • الأنكحة المحرمة
 • المحرمات من النساء
 • الشروط والعيوب في النكاح
 • نكاح الكفار
 • الزفاف ووليمة العرس
 • الحقوق الزوجية
 • مسائل متفرقة في النكاح
 • أحكام المولود
 • تعدد الزوجات
 • تنظيم الحمل وموانعه
 • مبطلات النكاح
 • غياب وفقدان الزوج
 • النظر والخلوة والاختلاط
 • الأطعمة والأشربة
 • الذكاة والصيد
 • اللباس والزينة
 • الطب والتداوي
 • الصور والتصوير
 • الجنايات والحدود
 • الأيمان والنذور
 • القضاء والشهادات
 • السياسة الشرعية
 • مسائل فقهية متفرقة
 • فتاوى متنوعة
 • القرآن وعلومه
 • الإسلام والإيمان
 • الأسماء والصفات
 • الربوبية والألوهية
 • نواقض الإسلام
 • مسائل متفرقة في العقيدة
 • التوسل والشفاعة
 • السحر والكهانة
 • علامات الساعة
 • عذاب القبر ونعيمه
 • اليوم الآخر
 • ضوابط التكفير
 • القضاء والقدر
 • التبرك وأنواعه
 • التشاؤم والتطير
 • الحلف بغير الله
 • الرقى والتمائم
 • الرياء والسمعة
 • مصطلح الحديث
 • شروح الحديث
 • الحكم على الأحاديث
 • الدعوة والدعاة
 • الفرق والمذاهب
 • البدع والمحدثات
 • العالم والمتعلم
 • الآداب والأخلاق المحمودة
 • الأخلاق المذمومة
 • فضائل الأعمال
 • فضائل الأزمنة والأمكنة
 • فضائل متنوعة
 • الأدعية والأذكار
 • التاريخ والسيرة
 • قضايا معاصرة
 • قضايا المرأة
 • اللغة العربية
 • نصائح وتوجيهات
 • تربية الأولاد
 • الشعر والأغاني
 • أحكام الموظفين
 • أحكام الحيوان
 • بر الوالدين
 • المشكلات الزوجية
 • قضايا الشباب
 • نوازل معاصرة
 • الرؤى والمنامات
 • ردود وتعقيبات
 • الهجرة والابتعاث
 • الوسواس بأنواعه

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

تيمم سيستاني

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

هدانا

احكام تيمم بدل از غسل و وضو

آيا فرقى بين تيمّم بدل از وضو و غسل است؟ كيفيت هر دو را بيان كنيد؟

تيمم سيستاني

فهرست این نوشتار:

آموزش تصویری تیمم شرایط تیمم درچه مواردی باید بجای وضو و غسل تیمم کرد اگر آب وضو و غسل ضرر داشته باشد تیمم بر چه چیزهایی صحیح است

تيمم بدل از غسل

پرسش 172 . آيا فرقى بين تيمّم بدل از وضو و غسل است؟ كيفيت هر دو را بيان كنيد؟

آيات عظام امام، مكارم و نورى: كيفيت تيمم در هر دو به يك شكل است؛ ولى بهتر است در تيمم بدل از غسل، بعد از مسح صورت و دست ها يك بار ديگر دست ها را بر زمين زند و با آن پشت دست راست و سپس پشت دست چپ را مسح كند.

آيات عظام بهجت، تبريزى، سيستانى، صافى و وحيد: كيفيت تيمم در هر دو به يك شكل است؛ ولى بهتر است در هر دو، بعد از مسح صورت و دست ها يك بار ديگر دست ها را بر زمين زند و با آن پشت دست راست و سپس  پشت دست چپ را مسح كند.[2]

آيه اللّه  خامنه اى: كيفيت تيمم در هر دو به يك شكل است و احتياط واجب آن است در هر دو، بعد از مسح صورت و دست ها يك بار ديگر دست ها را بر زمين زند و با آن پشت دست راست و سپس پشت دست چپ را مسح كند.[3]

آيه اللّه  فاضل: كيفيت تيمم در هر دو به يك شكل است؛ ولى بهتر است در هر دو، زدن دست ها بر زمين سه بار انجام گيرد، به اين ترتيب كه دو مرتبه پشت سر هم دست ها را بر زمين زند و بر پيشانى بكشد و يك مرتبه ديگر بر زمين زند و بر پشت دست ها بكشد.[4]

پرسش 173 . آيا بعد از تيمم بدل از غسل، تيمم بدل از وضو نيز لازم است؟

همه مراجع (به جز سيستانى، مكارم و نورى): در تيمّم بدل از غسل جنابت، براى نماز، وضو يا تيمم بدل از وضو لازم نيست؛ ولى در تيمّم بدل از ساير غسل ها، براى نماز، وضو يا تيمّم بدل از وضو نيز لازم است.[5]

آيات عظام سيستانى، مكارم و نورى: خير، لازم نيست براى نماز، وضو يا تيمّم بدل از وضو بگيرد (خواه غسل جنابت باشد، يا غسل هاى ديگر واجب  يا مستحب، به جز غسل استحاضه متوسطه)؛ ولى اگر به جا آورد، بهتر (احتياط مستحب) است.[6]

پرسش 174 . حكم تيمم بر روى انواع سنگ مرمر چگونه است؟ آيا با وجود خاك، تيمم بر آنها در حال اختيار صحيح است؟

همه مراجع: تيمم بر انواع سنگ مرمر با وجود خاك نيز صحيح مى باشد.[7]

 • [1]. امام و نورى، تعليقة على العروة، ج 1، شرايط التيمم، م 18 ؛ توضيح المسائل مراجع، م 701.
 • [2]. توضيح المسائل مراجع، م 701 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 708.
 • [3]. خامنه اى، اجوبة، س 209.
 • [3]. توضيح المسائل مراجع، م 701.
 • [4]. توضيح المسائل مراجع، م 723؛ وحيد، توضيح المسائل، م 730 و دفتر: خامنه اى.
 • [5]. مكارم و سيستانى، توضيح المسائل مراجع، م 723 و نورى، توضيح المسائل، م 724.
 • [6]. توضيح المسائل مراجع، م 685 و دفتر: آية اللّه  خامنه اى.(احكام وضو غسل و تيميم،  پرسمان).

تيمم بدل از غسل و وضو

رساله توضیح المسائل طهارت

[ تیمّم بدل از غسل و بدل از وضو]

مسأله 701 تیمّم بدل از غسل و بدل از وضو با هم فرقی ندارند (1).

(1) (مکارم:) ولی احتیاط مستحب ّ آن است که در تیمّم بدل از غسل یک بار دیگر دستها را بر زمین زند و مجدداً با آن، پشت دست راست و سپس پشت دست چپ را مسح کند.

(بهجت:) ولی احتیاط مستحب ّ آن است که در تیمّم بدل از غسل بلکه در هر تیمّمی بعد از مسح پیشانی یک بار دیگر کف دستها را به زمین بزند و پشت دستها را به همان صورتی که گفته شد با کف دست دیگر مسح نماید.

(خوئی، تبریزی، سیستانی، زنجانی:) مسأله احتیاط مستحب ّ آن است که تیمّم را چه بدل از وضو باشد چه بدل از غسل، به این ترتیب به جا آورد: یک مرتبه دستها را به زمین بزند و به پیشانی و پشت دستها بکشد و یک مرتبه دیگر به زمین بزند و پشت دستها را مسح نماید (زنجانی: و از این بهتر آن است که دو مرتبه دستها را به زمین بزند و به پیشانی و پشت دستها بکشد و سپس دو مرتبه دیگر به زمین بزند و پشت دستها را مسح کند).

(گلپایگانی، صافی:) مسأله تیمّم بدل از غسل مثل تیمّم بدل از وضو است، ولی احتیاط مستحب ّ آن است که تیمّم بدل از غسل را با دو ضرب انجام دهد به این نحو که: یک مرتبه دستها را به زمین بزند و به پیشانی بکشد و مرتبه دیگر دستها را به زمین بزند و به پشت دستها بکشد بلکه احتیاط مستحب ّ آن است که تیمّم را چه بدل از وضو باشد چه بدل از غسل به ترتیب زیر به جا آورد: یک مرتبه دستها را به زمین بزند و به پیشانی و پشت دستها بکشد و یک مرتبه دیگر به زمین بزند و پشت دستها را مسح نماید.

(فاضل:) بلکه احتیاط مستحب ّ آن است که تیمّم بدل از وضو را هم با دو ضرب انجام دهد بلکه بهتر آن است که تیمّم را به سه ضرب انجام دهد: دو مرتبه پشت سر هم دستها را به زمین بزند و بر پیشانی بکشد و یک مرتبه دیگر به زمین بزند و بر پشت دستها بکشد.

[در موقع نیّت باید معیّن کند که تیمّم او بدل از غسل است]

مسأله 705 در موقع نیّت باید معیّن کند که تیمّم او بدل از غسل است یا بدل از وضو و اگر بدل از غسل باشد باید آن غسل را معین نماید (1) و چنانچه اشتباهاً به جای بدل از وضو، بدل از غسل یا به جای بدل از غسل، بدل از وضو نیّت کند، یا مثلًا در تیمّم بدل از غسل جنابت، نیّت تیمّم بدل از غسل مس ّ میّت نماید، تیمّم او باطل است (2).

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (خوئی، تبریزی:) و چنانچه یک تیمّم بر او واجب باشد و قصد نماید که وظیفه فعلی خود را انجام دهد اگر چه در تشخیص اشتباه کند تیممش صحیح است.

(فاضل:) اگر بر او هم تیمم بدل از غسل واجب باشد، هم تیمم بدل از وضو، در موقع نیّت باید معین کند که تیمم او بدل از غسل است یا بدل از وضو، و نیز اگر چند تیمم بدل از غسل باشد باید آن غسل را معین نماید..

(2) (اراکی:) مگر آن که در تطبیق آن اشتباه کرده باشد.

(فاضل:) اگر اشتباه او اشتباه در تشخیص نباشد تیمّم او باطل است و اگر بر او یک تیمم واجب باشد قصد امر فعلی را بنماید کافی است.

(سیستانی:) مسأله در نیّت، لازم نیست معیّن کند که تیمّم او بدل از غسل است یا بدل از وضو، ولی در مواردی که باید دو تیمّم انجام دهد لازم است به طوری هر یک از آنها را معیّن کند و چنانچه یک تیمّم بر او واجب باشد و قصد نماید که وظیفه فعلی خود را انجام دهد اگر چه در تشخیص اشتباه کند، تیمّمش صحیح است.

(مکارم:) مسأله لازم نیست در موقع نیّت معیّن کند که تیمّم او بدل از غسل است یا بدل از وضو، همین اندازه که قصد اطاعت امر الهی را دارد کافی است، حتّی اگر یکی را به جای دیگری نیّت کند اما قصد او اطاعت امر واقعی الهی باشد، صحیح است.

(زنجانی:) مسأله چنانچه بر انسان دو گونه تیمم لازم باشد؛ مثلًا به جهت نداشتن آب باید به جای غسل تیمم کند و نیز به جهت نذری که داشته باید به جای وضو تیمم نماید، باید در موقع نیت معین کند که تیمم بدل از غسل انجام می دهد یا بدل از وضو ولی اگر یک تیمم بر او واجب است لازم نیست نوع آن را تعیین کند.

[کسی که نمی تواند غسل کند]

مسأله 722 کسی که نمی تواند غسل کند، اگر بخواهد عملی را که برای آن غسل واجب است انجام دهد، باید بدل از غسل تیمّم نماید و اگر نتواند وضو بگیرد و بخواهد عملی را که برای آن وضو واجب است انجام دهد، باید بدل از وضو تیمّم نماید.

شخص جنب در شب ماه رمضان تا اذان بخوابد

نبود وقت برای غسل جنابت در ماه رمضان

نزديكي و نبود آب براي غسل جنابت

چه کارهایی باعث جنابت می شود

این مسأله، در رساله آیات عظام: مکارم و بهجت نیست (زنجانی:) مسأله اگر به جهت عذری در اول وقت با تیمم نماز خواند، و قبل از گذشتن وقت عذرش برطرف شد لازم است وضو یا غسل را انجام داده و نماز را دوباره بخواند؛ هر چند اطمینان داشته که عذرش تا آخر وقت باقی است مگر در برخی صورتهایی که در مسأله [اختصاصی (665) و ذیل مسأله 659 در صفحه (369)] گذشت و اگر احتمال می داده عذرش بر طرف می شود و رجاءً در اول وقت با قصد قربت با تیمم نماز خواند و عذرش تا آخر وقت باقی بود، نماز خوانده شده صحیح می باشد.

[اگر بدل از غسل جنابت تیمّم کند]

مسأله 723 اگر بدل از غسل جنابت تیمّم کند، لازم نیست برای نماز وضو بگیرد (1)، ولی اگر بدل از غسلهای دیگر تیمّم کند، باید وضو بگیرد و اگر نتواند وضو بگیرد، باید تیمّم دیگری هم بدل از وضو بنماید (2).

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست (1) (گلپایگانی، صافی:) نباید برای نماز وضو بگیرد..

(مکارم:) لازم نیست وضو بگیرد یا تیمّم دیگری بدل از وضو کند، خواه غسل جنابت باشد یا غسلهای دیگر، ولی احتیاط مستحب ّ آن است که در غسلهای دیگر وضو بگیرد یا اگر نمی تواند، تیمّم دیگری بدل از وضو کند.

(زنجانی:) بلکه اگر بدل از غسلهای دیگر هم چه واجب چه مستحب در صورتی که استحبابش ثابت شده باشد، تیمم کند کفایت از وضو می کند، مگر در تیمم بدل از غسل استحاضه که بنا بر احتیاط واجب، لازم است وضو هم بگیرد و اگر نتواند وضو بگیرد، تیمم دیگری هم بدل از وضو بنماید و احتیاط مستحب آن است که در غیر غسل جنابت وضو هم بگیرد و اگر نتواند تیمم دیگری هم بدل از وضو بکند.

(سیستانی:) و هم چنین اگر بدل از غسلهای دیگر باشد، گر چه در این صورت احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد و اگر نتواند وضو بگیرد، تیمّم دیگری هم بدل از وضو بنماید. (2) (نوری:) اگر بدل از غسلهای دیگر تیمم کند نیز لازم نیست وضو بگیرد مگر این که تیمم او بدل از غسل استحاضه متوسطه باشد که در این صورت باید یک تیمم دیگر، بدل از وضو به جا بیاورد.

[اگر بدل از غسل تیمّم کند]

مسأله 724 اگر بدل از غسل (1) تیمّم کند و بعد کاری که وضو را باطل می کند برای او پیش آید، (2) چنانچه برای نمازهای بعد نتواند غسل کند باید وضو بگیرد (3) و اگر نمی تواند وضو بگیرد، باید بدل از وضو تیمّم نماید.

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست (1) (خوئی، تبریزی:) اگر بدل از غسل جنابت.. (2) (زنجانی:) باید وضو بگیرد و احتیاط مستحب آن است که تیمم بدل از غسل هم بنماید، و اگر نمی تواند وضو بگیرد تیمم بدل از وضو می نماید و بنا بر احتیاط مستحب در غیر غسل جنابت، تیمم دیگری بدل از غسل نماید.

(مکارم:) برای نمازهای بعد فقط باید وضو بگیرد و اگر نمی تواند وضو بگیرد، به جای آن تیمم کند. (3) (گلپایگانی:) و بنا بر احتیاط مستحب ّ ((صافی:) و بنا بر احتیاط واجب) بدل از غسل تیمّم نماید و اگر نمی تواند وضو بگیرد دو تیمّم کند، یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضو، ولی اگر تیمّم او بدل از غسل جنابت بوده، چنانچه یک تیمّم نماید، به قصد این که آن چه تکلیف او است انجام داده باشد کافی است.

(سیستانی:) و احتیاط مستحب ّ آن است که تیمّم نیز بکند و اگر نمی تواند وضو بگیرد، باید بدل از آن تیمّم کند.

(خوئی، تبریزی:) باید بدل از غسل تیمّم نماید (خوئی: و احتیاط مستحب ّ آن است که وضو هم بگیرد).

[ کسی که وظیفه اش آن است که بدل از وضو و بدل از غسل تیمّم کند]

مسأله 725 کسی که وظیفه اش آن است که بدل از وضو و بدل از غسل تیمّم کند، همین دو تیمّم کفایت می کند و تیمّم دیگری لازم نیست.

این مسأله، در رساله آیات عظام: زنجانی، مکارم، سیستانی و بهجت نیست (خوئی، تبریزی:) مسأله کسی که باید برای انجام عملی مثلًا برای خواندن نماز بدل از وضو و بدل از غسل تیمّم کند اگر در تیمّم اول، نیّت بدل از وضو یا نیت بدل از غسل نماید و تیمّم دوّم را به قصد این که وظیفه خود را انجام داده باشد، به جا آورد کفایت می کند.

(گلپایگانی، صافی:) احتیاط مستحب ّ آن است که تیمّم سومی هم به قصد این که بتواند آن عمل را انجام دهد بنماید ولی..

(گلپایگانی، صافی:) تیمّم سوّم لازم نیست.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س 209: کیفیت تیمم چگونه است؟ آیا فرقی بین تیمم بدل از وضو و غسل هست؟

ج: تيمم بدين ترتيب است: ابتدا بايد نيت نمايد و سپس کف هر دو دست را بر چيزى که تيمم بر آن صحيح است بزند و آن را به تمام پيشانى و دو طرف آن از جايى که موى سر مى‏رويد تا ابروها و بالاى بينى بکشد، و سپس کف دست چپ را بر تمام پشت دست راست و کف دست راست را بر تمام پشت دست چپ، بکشد و احتياط واجب اين است که بار ديگر دستها را به زمين بزند و سپس کف دست چپ را بر پشت دست راست وکف دست راست را بر پشت دست چپ بکشد.

اين ترتيب در تيمم بدل از وضو و بدل از غسل يکسان است.

س 202: آیا تیمم بدل از غسل همان احکام قطعی و ثابت غسل را دارد؟ به این معنی که آیا با آن داخل مسجد شدن جایز است؟

ج: ترتيب همه آثار شرعى غسل بر تيمم بدل از غسل جايز است، مگر اين که تيمم بدل از غسل به علت تنگى وقت باشد. 

س 586: آیا تیمم بدل از غسل نسبت به امام جماعتی که معذور است، برای اقامه نماز جماعت کافی است؟

ج: اگر شرعاً معذور باشد، مى‏تواند با تيمم بدل از غسل، امام جماعت شود و اقتدا به او اشکال ندارد.  اجوبه الاستفتائات .

س: آيا بعد از تيمم بدل از غسل براى اداى نماز واجب وضو هم لازم است؟

ج) اگر بدل از غسل جنابت تيمم كند، لازم نيست براى نماز وضو بگيرد. ولى اگر بدل از غسل‌هاى ديگر تيمم كند، بايد وضو بگيرد و اگر نتواند وضو بگيرد، بايد تيمم ديگرى هم بدل از وضو بنمايد. استفتائات جديد مقام معظم رهبري .

مطابق نظر آيت الله سيستاني

دستور تیمم بدل از وضو یا غسل

مسأله ۶۸۹ ـ در تیمم بدل از وضو یا غسل، سه چیز واجب است: اوّل: زدن یا گذاشتن کف دو دست بر چیزی که تیمم با آن صحیح است، ـ و بنا بر احتیاط لازم ـ این کار در دو کف باید با هم انجام گیرد. دوّم: کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانی از جایی که موی سر می‏روید تا ابروها و بالای بینی، و همچنین دو طرف پیشانی ـ بنا بر احتیاط واجب، ـ و احتیاط مستحب آن است که دست‌ها روی ابروها هم کشیده شود. سوّم: کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست، و کشیدن کف دست راست به تمام پشت دست چپ. و احتیاط واجب آن است که ترتیب بین دست راست و دست چپ رعایت شود. و لازم است تیمم با نیت و به قصد قربت انجام دهد همان‌گونه که در وضو گذشت.

مسأله ۶۹۰ ـ احتیاط مستحب آن است که تیمم را چه بدل از وضو باشد چه بدل از غسل، به این ترتیب بجا آورد: یک مرتبه دست‌ها را به زمین بزند و به پیشانی و پشت دست‌ها بکشد، و یک مرتبه دیگر به زمین بزند و پشت دست‌ها را مسح نماید. رساله توضيح المسائل آيت الله سيستاني .

لينك كوتاه مطلب:  https://hadana.ir/?p=19951

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک   خبرنامه  سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانید

* ویژه نامه احکام طهارت  

 • کیفیت تیمم چگونه است
 • فلسفه و فوايد تيمم چيست
 • زدن يا گذاشتن دست در تيمم
 • تیمم بر چه چیزهایی صحیح است
 • تيمم و وسعت وقت
 • تيمم براي كسي كه آب برايش ضرر دارد
 • كم رويى و خجالت در غسل
 • تيمم و مسجد
 • احكام تيمم مريض
 • آيا عروس با آرايش مي تواند تيمم كند
 • تيمم و جبيره
 • نماز با تيمم خوانده شده را بايد قضا كرد

تيمم سيستاني

- مدرس حوزه (فقه، فلسفه و کلام اسلامی) و بنیانگذار سایت هدانا؛ - تحصیل در محضر جمعی از مراجع عظام تقلید؛ - استاد دانشگاه و عضو گروه معارف؛ - مشاور خانواده و مدرس مهارت های زندگی اسلامی؛

- هدانا برآیند فعالیتی گروهی با نظارت دقیق، برای معرفی مطالب خوب دینی به شماست، امیدواریم این توفیق را داشته باشیم به عنوان یک منبع به روز و قابل اعتماد دسترسی به معارف اهل البیت(علیهم السلام) را برای شما مخاطبان عزیز و گرامی در حوزه های مختلف معرفتی ساده و کاربردی تر کنیم.

احضار روح در بیان آیت الله بهجت(ره)/ چرا ارواح اطلاع دقیقی از عالم برزخ نمی‌دهند؟

فواید سیب در روایات

آیا غسل حیض به جای غسل جنابت حساب می شود

ادرار قبل از غسل جنابت در زنان و مردان

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

تبلیغ انتهای مطلب (محاسبه سن)

السبيل

التيمم في الإسلام.. رخصة إلهية للظروف الاستثنائية !

التيمم في الإسلام.. رخصة إلهية للظروف الاستثنائية !

التيمم لغةً القصد، وشرعاً عبادة تقوم مقام الوضوء و الغسل عند الضرورة، وتتمثل في مسح الوجه واليدين بتراب طاهر على صفة معينة ونية مخصوصة، وقد ذكره الله تعالى في سورة المائدة فقال: [وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليُتِمَّ نعمته عليكم لعلكم تشكرون].

مشروعية التيمم

يُجمِع أهل العلم على مشروعية التيمم في الإسلام وأنه يقوم مقام الوضوء والغسل، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى في سورة المائدة: [ فتيمموا صعيداً طيباً ]. كما يستدلون بما ورد في الحديث الصحيح أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم سأل رجلا: (يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال: يا رسول اللَّه أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك).

مبيحات التيمم

مبيحات التيمم ستة أولها عدم وجود ما يكفي من الماء للطهارة بسبب نُدْرتِه أو انعدامه، وثانيها عدم القدرة على استعمال الماء مع وجوده لسبب شرعي، وثالثها الخوف من حدوث المرض أو زيادته أو تأخر شفائه عند استعمال الماء، ورابعها الخوف من العطش إذا استُهلِك المتوفر من الماء في الطهارة، وخامسها الخوف من فوات وقت الصلاة ، وسادسها الخوف من شدة برودة الماء على صحة الجسم مع عدم القدرة على تسخينه.

فرائض التيمم

فرائض التيمم ثمانية أولها النية، وثانيها الضربة الأولى على الصعيد، وثالثها تعميم المسح على الوجه، ورابعها المسح على اليدين إلى الكوعين، وخامسها استعمال الصعيد الطاهر وهو كل ما صعد عن الأرض كالتراب والرمل والحجر بشرط أن يكون طيبا غير نجس، وسادسها حضور الوقت ودخوله، وسابعها وَصْلُ التيمم بالصلاة دون تفريق بينهما، وثامنها الموالاة وهي تتابع أركان التيمم دون فتور أو تأخير.

كيفية التيمم و سُننه

سُنن التيمم ثلاثة أولها الترتيب وهي مسح الوجه أولاً ثم اليدين كما جاء في آية التيمم، فإذا حدث العكس يُنصَح بإعادة المسح وفق الترتيب الصحيح، وثانيها الضربة الثانية على الصعيد لمسح اليدين فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في التيمم: (ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين)، وثالثها مسح اليدين من الكوعين إلى المرفقين.

مندوبات التيمم

للتيمم مندوبات ستة أولها التسمية، وثانيها استعمال السواك، وثالثها الكف عن اللغو، ورابعها استقبال القبلة، وخامسها تقديم اليد اليمنى على اليسرى في المسح، وسادسها أن يكون التيمم في أول الوقت الاختياري إذا يئس المسلم من وجود الماء أو زوال المانع، وأن يكون في منتصف الوقت الاختياري إذا شك في وجود الماء أو زوال المانع، وفي آخر الوقت الاختياري إذا اعتقد بإمكانية وجود الماء أو زوال المانع.

مكروهات التيمم

للتيمم مكروهات ثلاثة أولها الزيادة في المسح على المرة الواحدة، وثانيها اللغو وكثرة الكلام في غير ذكر اللَّه سبحانه وتعالى، وثالثها إطالة المسح إلى ما فوق المرفقين.

بقلم: محمد الحياني

مشاركة هذا المقال:

تيمم سيستاني

 • مصافحة المرأة و الوضوء →
 • بداية رمضان 2024 في المغرب
 • بداية رمضان 1445 في المملكة العربية السعودية
 • بداية رمضان 1445 في مصر
 • بداية رمضان 2024 في الجزائر
 • بداية رمضان 2024 في الهند
 • بداية رمضان 2024 في تونس
 • بداية رمضان 2024 في ليبيا
 • بداية رمضان 2024 في ماليزيا
 • بداية رمضان 2024 في باكستان
 • بداية رمضان 1445 في العراق
 • بداية رمضان 2024 في تركيا
 • بداية رمضان 1445 في اليمن
 • بداية رمضان 1445 في الإمارات
 • كيفية استقبال رمضان
 • أحكام الصيام
 • فوائد الصيام
 • سلوك الصائم
 • رمضان والسكري
 • العشر الأواخر
 • القبلة و الصوم
 • عيد الفطر 1445 في المملكة العربية السعودية
 • عيد الفطر 1445 في مصر
 • عيد الفطر 2024 في المغرب
 • عيد الفطر 2024 في الجزائر
 • عيد الفطر 2024 في تونس
 • عيد الفطر 1445 في الإمارات
 • عيد الفطر 1445 في الأردن
 • عيد الفطر 1445 في قطر
 • عيد الفطر 1445 في سلطنة عمان
 • صيام الست من شوال
 • صلاة التراويح
 • من أخطاء الصائم
 • إفطار المسافر
 • صوم الحامل والمرضع
 • القضاء أم الكفارة للحامل والمرضع
 • أحداث تاريخية وقعت في رمضان
 • حكم تناول حبوب منع الحيض في رمضان
 • طقوس عيد الأضحى
 • أحكام الأضحية
 • تهاني عيد الأضحى

الصلوات الخمس

 • أحكام الطهارة

مصافحة المرأة و الوضوء

 • صلاة الجمعة
 • الوضوء والقبلة
 • صلاة الجماعة

صلاة النوافل

 • صلاة العيدين

صلاة الاستسقاء

 • صلاة الاستخارة
 • فضل حفظ القرآن الكريم
 • علوم القرآن
 • آداب تلاوة القرآن
 • أسباب النزول
 • المكي والمدني
 • الناسخ والمنسوخ
 • المُحكم والمتشابه
 • إعجاز القرآن
 • بلاغة القرآن الكريم
 • قراءة القرآن بدون حجاب
 • قراءة القرآن من الجوال
 • قراءة الحائض للقرآن
 • أهمية مناسك الحج
 • السعي بين الصفا والمروة
 • الوقوف بعرفة
 • الإفاضة إلى المزدلفة
 • التوجه إلى منى
 • طواف الوداع
 • فضل صيام يوم عرفة
 • الحجر الأسود
 • أحكام العمرة
 • الإحرام للعمرة
 • دخول مكة للعمرة
 • طواف العمرة
 • السعي للعمرة
 • الشرب من زمزم
 • الحلق والتقصير
 • حكم الموسيقى والغناء
 • حُكم التدخين
 • لماذا حرم الله لحم الخنزير؟
 • حكم السهو في الصلاة
 • لماذا حرم الله الخمر ؟
 • العين والحسد
 • المحارم في الإسلام
 • حكم الصيام بعد انتصاف شعبان
 • حكم وضع الطيب في رمضان
 • المولد النبوي
 • أنواع الطلاق
 • حقوق المطلَّقة في الإسلام
 • الرضاعة الطبيعية
 • أنواع الحجاب والفرق بينها
 • حقوق وواجبات الزوجة
 • الرقية الشرعية
 • التمائم الشركية
 • الوقاية من السحر
 • من أدعية الرقية الشرعية
 • الفرق بين الراقي والمشعوذ
 • بِدَعُ الرقية الشرعية
 • الرقية الشرعية والطب
 • فاتح محرم 1440
 • الإسراء والمعراج
 • بداية شهر رمضان ١٤٤٣
 • عيد الفطر 1445/2024
 • البر بالوالدين
 • الإخلاص في العمل
 • أمة اقرأ لا تقرأ

مصافحة المرأة و الوضوء

من الأسئلة الشائعة التي يطرحها الكثير من الناس هذه الأيام، إشكالية مصافحة الرجل للمرأة من غير محارمه وما إذا كان ذلك سببا لنقض

الغُسل

الغُسْل لغةً من الاغتسال أي تعميم الماء على الجسم لإزالة الأوساخ والنجاسات وغيرها، وشرعاً إيصال الماء الطاهر إلى جميع البدن مع الدَّلك بِنيّة رفع الحدث كي تصح ...

صلاة النوافل

النوافل صلوات يؤديها المسلم إضافة إلى الفرائض الخمس التي هي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقد سُمِّيَتْ هذه الصلوات نوافل اش...

صلاة الاستسقاء

الاستسقاء لغةً مصدر مشتق من الفعل استسقى يستقي بمعنى طلب الماء من الله تعالى أو من الناس لحاجته إليه. أما اصطلاحا فالاستسقاء هو طلب السقيا من الله عز وجل عند انحباس المطر وحدوث الج...

الصلوات الخمس

الصلاة عماد الدين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وقد فرضها الله تعالى على المسلمين ليلة الإسراء والمعراج...

تيمم سيستاني

طريق الإسلام

 • Bahasa Indonesia
 • الكتب المسموعة
 • ركن الأخوات
 • العلماء والدعاة
 • الموقع القديم

طريقة التيمم الصحيحة

عبد العزيز بن باز

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

 • متابعي المتابِعين
 • فقه الطهارة

مواضيع متعلقة...

كيفية التيمم, رفع الحدث بالتيمم, كيف يتيمم المريض في المستشفى؟, غُسل من عليه عدة جنابات, جمع تراب من الشارع لكي يتيمم به المريض, الحلقة (17): أحكام الغسل والتيمم, هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟.

alseraj logo

نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي  (قدس سره) ، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5

أحكام عامة حول الوضوء والغسل والتيمم

أحكام موارد وجوب التيمم, أحكام ما يتيمم به, أحكام كثير الشك, أحكام غسل اليد في الوضوء, الوشم والوضوء والغسل, أحكام النية في الوضوء والغسل والتيمم, أحكام الموانع عن وصول الماء, أحكام المسح في الوضوء, أحكام الغسل الارتماسي, أحكام الجبيرة, أحكام الأغسال المستحبة, أحكام عامة – وضوء, أحكام عامة – غسل, أحكام عامة – تيمم.

 • فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
 • » أحــكام الوضوء والغسل والتيمم
 • » أحكام عامة – تيمم

Layer 5

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.

Alseraj Logo

شبكة السراج في الطريق الى الله

شبكة السراج في الطريق الى الله؛ موقع ثقافي، إعلامي وتبليغي، يهدف لنشر معارف الإسلام المحمّدي وترويج الثّقافة الدّينيّة، يضمّ بساتين من المحتوى الهادف في مختلف المجالات، مضافا إلى محاضرات ومؤلّفات سماحة الشّيخ حبيب الكاظمي.

تمّت زيارة موقع سراج ١,٢٠٠,٠٠٠ مرة خلال الستة أشهر الماضية، كما ظهر في نتائج بحث المستخدمين ١١,٣٧٠,٠٠٠ مرّة.

تيمم للجنابة ثم أحدث وقدر على الوضوء دون الغسل

تاريخ النشر : 02-09-2020

المشاهدات : 49145

إذا تَيمَّمَ الإنسان للجنابة لعُذْرٍ مُبِيحٍ، ثمَّ أَحْدَثَ وقَدَرَ على الوضوء دون الغُسْل: فهل يكتفي بالوضوء باعتباره الأصلَ ؛ بحُجَّةِ أنَّ التيمُّمَ قام مَقامَ الغُسْلِ ولا ينقضه إلَّا ناقضُ الغُسْل ؟ أم يَصيرُ إلى البدلِ فيُعيدُ التيمُّمَ كُلَّما أَحْدَثَ أو أراد الصلاةَ ؟

ملخص الجواب

 • أولا: الواجب على من وجب عليه الغسل ولم يجد ماء أو خاف على نفسه باستعمال الماء 
 • ثانيا: الحكم إذا تيمم الجنب ثم أحدث وقدر على الوضوء دون الغسل 

أولا: الواجب على من وجب عليه الغسل ولم يجد ماء أو خاف على نفسه باستعمال الماء 

إذا أجنب الإنسان لزمه الغسل، فإن كان لا يجد ماء، أو يجده ويخاف استعماله لمرضٍ، أو لشدة برد مع عدم ما يسخنه، انتقل إلى التيمم؛ لقوله تعالى :  وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا  النساء/43

ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : " احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلاسِل،ِ فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ ، فَتَيَمَّمْتُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ . فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا عَمْرُو ؛ صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنْ الاغْتِسَالِ ، وَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا    فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا " .

رواه أبو داود (334) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (323) وعلقه البخاري.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك سواء كان لأجل برد أو غيره ، وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين " انتهى من "فتح الباري" (1/454).

ثانيا: الحكم إذا تيمم الجنب ثم أحدث وقدر على الوضوء دون الغسل 

إذا أحدث هذا الجنب، وقدر على الوضوء، ولم يقدر على الغسل؛ لخشية الضرر أو لعدم ما يسخن به الماء- كما يفهم من السؤال-، فهل يتوضأ، أم يتيمم ؟

الجواب: أنه يتوضأ، سواء كان حدثه قبل خروج الوقت الذي تيمم فيه، أو بعده؛ لأن التيمم رافع للحدث على الصحيح، وطهارته الكبرى باقية، لعجزه عن استعمال الماء، ولو خرج الوقت.

فإذا انتقضت طهارته الصغرى، وكان قادرا على الوضوء، لزمه، ولم يصح تيممه.

وهذا مبني على أصلين:

الأول: أن التيمم رافع للحدث، وهو مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد، ورجحه ابن تيمية وابن القيم وغيرهما.

والتحقيق: أن التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا، إلى وجود الماء، أو القدرة على استعماله.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: "الذي يظهر من الأدلة: تعيّن القول الثالث؛ لأن الأدلة تنتظم به، ولا يكون بينها تناقض، والجمع واجب متى أمكن...

والقول الثالث المذكور هو: أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا لا كليا، وهذا لا مانع منه عقلا ولا شرعا، وقد دلت عليه الأدلة؛ لأن صحة الصلاة به، المجمع عليها: يلزمها أن المصلي غير محدث، ولا جنب ، لزوما شرعيا لا شك فيه.

ووجوب الاغتسال أو الوضوء بعد ذلك ، عند إمكانه ، المجمع عليه أيضا : يلزمه لزوما شرعيا لا شك فيه: أنّ الحدث مطلقا لم يرتفع بالكلية.

فيتعين الارتفاع المؤقت. هذا هو الظاهر "انتهى من "أضواء البيان" (2 / 60 - 65).

الأصل الثاني: أن طهارته الكبرى لا تنتقض بالحدث، وهو مذهب الجمهور، خلافا للمالكية.

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى: " قلت: أرأيت مسافرا أجنب، فحضرت الصلاة، فلم يقدر على الماء ليغتسل به، إلا أن عنده من الماء قدر ما يتوضأ به، ولا يستطيع أن يغتسل به: كيف يصنع؟

قال: يتيمم بالصعيد، ولا يتوضأ بذلك الماء.

قلت: فإن تيمم بالصعيد وصلى الظهر، ثم أحدث ، ثم حضرت العصر وذلك الماء عنده ، قدر ما يوضئه؟

قال: يتوضأ به ، ولا يتيمم.

قلت: فإن تيمم ولم يتوضأ بذلك الماء؟

قال: لا يجزيه.

قلت: لم؟ قال: لأنه طاهر، وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به، فلا يجزيه أن يتيمم؛ فلذلك جعلت عليه الوضوء " انتهى من "الأصل المعروف بالمبسوط" (1 / 107).

وقال العمراني رحمه الله: " وإن تيمم الجنب: استباح الصلاة، وقراءة القرآن، وجميع ما يستبيحه بالغسل.

فإن أحدث الحدث الأصغر: لم يجز له أن يصلي، ولا يمس المصحف، وجاز له قراءة القرآن، واللبث في المسجد، كما لو اغتسل ثم أحدث.

فإن قيل: هلا قلتم لا يجوز له قراءة القرآن، واللبث في المسجد؛ لأن الحدث أبطل التيمم، فإذا بطل التيمم، عاد حكم الجنابة؟

قلنا: التيمم هاهنا نائب عن الغسل، والحدث لا يُبطل الغسل، فلا يبطل ما ناب عنه " انتهى من "البيان" (1 / 320).

وقال ابن قدامة رحمه الله: " وإن تيمم للجنابةِ، والحدث، ثم أحدث: بطل تيممه للحدث، وبقي تيمم الجنابة بحاله " انتهى من "المغني" (1 / 347).

وأما المالكية فقالوا: إن أحدث بطل تيممه، وعاد جنبا. وينظر: "حاشية الدسوقي" (1 / 158).

أن حدث الجنابة يرتفع عنه بتيممه ، ارتفاعا مؤقتا إلى أن يجد الماء ، إن لم يكن واجدا له ، أو إلى أن يقدر على استعماله، إن كان عذره بالعجز عن استعمال الماء.

ثم إن أحدث حدثا أصغر بعد تيممه : توضأ لحدثه الأصغر، ولم يعد تيممه عن الجنابة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟ لا نعم

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب

مشاركة السؤال

يمكنك طرح سؤالك في الموقع عن طريق الرابط: https://islamqa.info/ar/ask

تسجيل الدخول إنشاء حساب

البريد الإلكتروني

كلمة المرور

٨ خانات على الأقل وان تحتوي على حرف إنكليزي صغير وكبير على الأقل.

دخول إنشاء حساب

لا يمكنك الدخول إلى حسابك؟

إذا لم يكن لديك حساب بالفعل، قم بالضغط على إنشاء حساب جديد

إذا كان لديك حساب اذهب إلى تسجيل دخول.

إنشاء حساب جديد تسجيل دخول

إعادة تعيين اسم المستخدم أو كلمة المرور

إعادة تعيين

إرسال الملاحظات

IMAGES

 1. حول لقاء الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات والممثلة الخاصة

  تيمم سيستاني

 2. Pope: Chistians and Muslims must be witnesses of truth and love in

  تيمم سيستاني

 3. السيستاني يؤكد للبابا فرنسيس في لقائهما "التاريخي" اهتمامه بأن يعيش

  تيمم سيستاني

 4. 'مكتب السيستاني ينشر بالخطأ صورة له مع بابا الفاتيكان قبل لقائهما ثم

  تيمم سيستاني

 5. Teyemmüm Nasıl Alınır? (Resimlerle)

  تيمم سيستاني

 6. تيمم تاج

  تيمم سيستاني

VIDEO

 1. ١٢ أبريل، ٢٠٢٤

 2. #تيمم يلي يبي يدخل اسم حسابي liove_lolo2

 3. ١٢ أبريل، ٢٠٢٤

 4. تيمم

 5. احكام تيمم #تیمم

 6. من تيمم بدل غسل الجنابة لعذر فهل يجب عليه الغسل

COMMENTS

 1. أحكام الطهارة » كيفية التيمم وشرائطه

  وإذا تيمّم لأمر واجب أو مستحبّ قبل الوقت ولم ينتقض تيمّمه حتّى دخل وقت الصلاة لم تجب عليه إعادة التيمّم، وجاز أن يصلّي مع ذلك التيمّم إذا كان عذره باقياً.

 2. أحكام الطهارة » ما يصح به التيمم

  وإذا تعذّر التيمّم بالأرض وما يلحق بها تيمّم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد، والأحوط وجوباً عدم إزالة شيء منه إلّا ما يتوقّف على إزالته صدق المسح باليد.

 3. احکام تیمم (آیت الله سید علی سیستانی)

  توضیح المسائل - حضرت آيت الله العظمي سيستاني - احکام طهارت - تيمم مرورگر شما از جاوا اسکریپت پشتیبانی نمی کند. این مسئله ممکن است باعث ایجاد عملکرد غیر صحیحی در سایت گردد.

 4. فتاوى سماحة السيد السيستاني

  بإمكانك الحصول هنا على أكبر مجموعة من استفتاءات وفتاوى سماحة السيد السيستاني التي تم تطبيقها مع المصادر الأصلية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع ...

 5. موقع الدكتور السيد حسين علي الحسيني / كيفية التيمم

  9 من تيمم وصلى ظنا منه عدم وجود الماء، فتبين أن الماء كان موجودا دون أن يكون مقصرا في البحث، يعيد صلاته في الوقت على الأحوط، ولا يعيد خارجه (حكيم)، لا يعيد (شيرازي)

 6. كيفية التيمم عن الجنابة

  الجواب: مثل التيمم عند عدم الماء، ومثل التيمم عن الوضوء، من فقد الماء يتيمم عن الجنابة والوضوء، ضرب بالتراب بيديه، فيمسح بهما وجهه وكفيه ضربة واحدة، عن الوضوء وعن الغسل، وعن الحيض أيضًا؛ عند ...

 7. طريقة التيمم الصحيحة

  ويقوم التيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح، فإذا تيمم صلى بهذا التيمم النافلة والفريضة، الحاضرة والمستقبلة، ما دام على طهارة حتى يحدث، أو يجد الماء إن كان عادما له، أو حتى يستطيع ...

 8. احكام تيمم بدل از غسل و وضو

  همه مراجع (به جز سيستانى، مكارم و نورى): در تيمّم بدل از غسل جنابت، براى نماز، وضو يا تيمم بدل از وضو لازم نيست؛ ولى در تيمّم بدل از ساير غسل ها، براى نماز، وضو يا تيمّم بدل از وضو نيز لازم است.[5]

 9. فصل في أحكام التيمم

  [ 1139 ] مسألة 1: لا يجوز التيمم (1418) للصلاة قبل دخول وقتها وإن كان بعنوان التهيؤ، نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم.

 10. أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

  المطلب الثاني التيمم لمن ضل عن مكانه الذي فيه الماء. المطلب الثالث إذا قام وصلى ثم بان أنه بقربه بئر أو ماء. المطلب الرابع إذا وضع الماء في رحله ولم يعلم به. المطلب الخامس التيمم لمن ظن أن ...

 11. التيمم : حكمه وأحكامه

  التيمم : حكمه وأحكامه. التيمم من الأحكام المهمة للمسلم حيث إنه يترتب عليه في بعض الحالات رفع الحدث الأكبر والأصغر، عند فقدان الماء، أو تعذر استعماله، أو عدم كفايته. وكيفيته هو الضرب على ...

 12. الكيفية الصحيحة للتيمم

  فذهب الحنفية والشافعية إلى أن الواجب في التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين وذهبوا إلى أن الواجب في اليدين هو مسحهما إلى المرفقين، وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الواجب ضربة واحدة والفرض ...

 13. التيمم: مشروعيته، كيفيته، فرائضه، مبيحاته، سننه، مندوباته

  التيمم: مشروعيته، كيفيته، فرائضه، مبيحاته، سننه، مندوباته. التيمم في الإسلام.. رخصة إلهية للظروف الاستثنائية ! الصلاة. التيمم‎. التيمم لغةً القصد، وشرعاً عبادة تقوم مقام الوضوء و الغسل عند ...

 14. طريقة التيمم الصحيحة

  ويقوم التيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح، فإذا تيمم صلى بهذا التيمم النافلة والفريضة الحاضرة والمستقبلة، ما دام على طهارة حتى يحدث، أو يجد الماء إن كان عادماً له، أو حتى يستطيع ...

 15. فصل في كيفية التيمم

  ويجب فيه أمور: الأول: ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض، فلا يكفي الوضع (1395) بدون الضرب، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب (1396)ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع، ومع تعذر ضرب إحداهما ...

 16. أحكام عامة

  إذا تيمم لضيق الوقت بدلا عن الغسل أو الوضوء، لكن في أثناء الركعة الأولى، وقبل إكمال السجدتين طلعت الشمس، فهل يحكم بصحة التيمم وكذلك الصلاة أم لا؟

 17. فصل: فصل قِصّةُ تَيَمّمِ ابْنِ الْعَاصِ مِنْ الْجَنَابَةِ:|نداء الإيمان

  فصل قِصّةُ تَيَمّمِ ابْنِ الْعَاصِ مِنْ الْجَنَابَةِ: وَفِي هَذِهِ الْغَزْوَةِ احْتَلَمَ أَمِيرُ الْجَيْشِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَكَانَتْ لَيْلَةً بَارِدَةً فَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ الْمَاءِ فَتَيَمّمَ ...

 18. المواضيع

  الاستفتاءات » المواضيع. عدد الأسئلة: ٦٠٢٩. البحث في (جميع الأسئلة): ابحث. ترتيب المواضيع حسب الحروف. البحث السريع في مواضيع الأسئلة: ابحث. أ. آداب الولادة والمولود الأذان والإقامة الاستنساخ ...

 19. تيمم للجنابة ثم أحدث وقدر على الوضوء دون الغسل

  ثانيا: الحكم إذا تيمم الجنب ثم أحدث وقدر على الوضوء دون الغسل. إذا أحدث هذا الجنب، وقدر على الوضوء، ولم يقدر على الغسل؛ لخشية الضرر أو لعدم ما يسخن به الماء- كما يفهم من السؤال-، فهل يتوضأ، أم ...

 20. الحيض

  الجواب: إذا انقطع على العشرة فهو حيض، وإذا تجاوزها جعلت عادة أختها أو قريباتها حيضاً والباقي استحاضة. ١١ السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض لمس القرآن الكريم؟. الجواب: لا يجوز لها لمس خط المصحف ...

 21. طريقة التيمم بصورة عملية

  About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features NFL Sunday Ticket Press Copyright ...

 22. موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

  The Official Website of His Eminence the Grand Ayatollah al-Sayyid 'Ali al-Husayni al-Sistani